Współpraca międzysektorowa: Idee, korzyści, wyzwania - wKielcach.info - najważniejsze wiadomości z Kielc

Współpraca międzysektorowa: Idee, korzyści, wyzwania

Przeczytaj także

W piątek, 7 czerwca w Business Horizon Office w Kielcach odbyło się spotkanie sieciujące w ramach projektu Ośrodka Współpracy Międzysektorowej w województwie świętokrzyskim. Wydarzenie, zatytułowane „Współpraca międzysektorowa – idee, korzyści, wyzwania”, zgromadziło przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych oraz biznesu.

Spotkanie rozpoczął Łukasz Bilski, który przedstawił zebranym założenia i cele zadania publicznego. Filip Kułanowski przedstawił raport o stanie gminy Kielce, omawiając stan współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi oraz prezentując rekomendacje w tym obszarze. Ewa Sobkiewicz, Prezes Inicjatywy Firm Rodzinnych (IFR), oraz Mariola Grodnicka, Dyrektor Generalna IFR, przedstawiły metody i przykłady efektywnej współpracy oparte na partnerstwach publiczno-społecznych oraz Modelu Współpracy IFR.

Janusz Szewczuk, Doradca Strategiczny Związku Miast Polskich, zaprezentował dane statystyczne rzadko wykorzystywane do opisu sytuacji społecznej i gospodarczej, podkreślając ich znaczenie w planowaniu strategii rozwoju zarówno dla organizacji biznesowych, jak i samorządów.

Kulminacyjnym punktem spotkania była debata zatytułowana „Inwestycje we współpracę międzysektorową w Polsce – Czas na kapitał inwestycyjny, finansowy, społeczny i cyfrowy”, którą poprowadził Łukasz Bilski. Uczestnikami debaty byli Łukasz Syska, Pierwszy Zastępca Prezydenta Kielc, Janusz Szewczuk oraz Marta Karnkowska, Ekspertka Koalicji na Rzecz Polskich Innowacji. W trakcie dyskusji pojawiło się wiele interesujących pomysłów na rozwój miasta, podkreślając konieczność współpracy między wszystkimi interesariuszami.

Uczestnicy spotkania, w tym przedsiębiorcy i przedstawiciele NGO, aktywnie włączali się w dyskusję zarówno w trakcie debaty, jak i po jej zakończeniu. Wszyscy zgodzili się co do znaczenia współpracy międzysektorowej dla optymalnego wykorzystania dostępnych możliwości.

Projekt realizowany jest w ramach zadania publicznego wspierania działań statutowych think tanków – organizacji obywatelskich o profilu analityczno-badawczym, działających non-profit. Zadanie finansowane jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich, Konkurs PROO-4 Edycja 2023.

Głównym celem projektu „Ośrodek Współpracy Międzysektorowej w województwie świętokrzyskim” jest poprawa i upowszechnianie współpracy w zakresie uzgadniania polityk lokalnych pomiędzy administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi. Projekt zakłada realizację zadań publicznych, w tym inicjatyw mieszkańców opracowanych podczas warsztatów tematycznych w powiatach. Przewidziane są warsztaty i panele eksperckie skierowane do przedstawicieli JST i NGO.

Spotkanie było kolejnym krokiem w kierunku budowania efektywnej współpracy międzysektorowej. Uczestnicy mogli wymienić się doświadczeniami oraz zdobyć nowe informacje i narzędzia do dalszej pracy. Wszelkie działania mają na celu aktywizację społeczności oraz pozyskanie przez samorząd partnera społecznego przy realizacji części zadań własnych.

Przeczytaj także